2015-02-25
WR
2.43
Javier Sotomayor
Budapest (Sportscárnok)
1989-03-04
WL
2.41
Mutaz Essa Barshim
Athlone
2015-02-18
1 Mutaz Essa Barshim QAT 234
2 Andriy Protsenko UKR 226
3 Donald Thomas BAH 226
4 Ivan Ukhov RUS 221
5 Andriy Kovalev UKR 221
6 Muamer Barsham QAT 216
6 Alexey Dmitrik RUS 216
216 221 226 230 234 238 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260
M. Barsham xo xxx
A. Kovalev xo xxo xxx
I. Ukhov o o xxx
A. Dmitrik xo xxx
D. Thomas xxo o xxo xxx
A. Protsenko o xo xo xxx
M. Barshim - o o xo xo xxx
Updated: 2015-02-25 22:03